Erzsébet program

A Mai napon jelent meg az Erzsébet program nagycsaládosoknak szóló pályázata. a beadással ugyekezzen aki be szeretne lépni a programba, mert a helyek elosztása jelentkezési sorrenben történik a jogosultak között.

A pályázati tudnivalókat bemásoltam.

Szép hétvégét: Gyula
Pályázati felhívás
nagycsaládos pályázók számára
2015.
A pályázat célja:
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) az Erzsébet-program keretében – az egészség megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében – nagycsaládosok számára pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja. A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a felhívásban meghatározott követelményeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Kedvezményezettek köre:
Azon belföldi illetőségű magánszemélyek, akiknek a családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg a 2015. január 1-jén érvényes minimálbér összegét1, továbbá három vagy annál több – 20. életévüket a pályázat benyújtása napján be nem töltött – gyermeket nevelnek saját háztartásukban, akik után családi pótlékra jogosultak.
Az elektronikus formában benyújtott adatlapon egy pályázat keretében kizárólag egy család pályázhat és részesülhet az Alapítvány által nyújtott támogatásban. Amennyiben a pályázatban részt vesz a pályázó házastársa/élettársa is, az adatlapon fel kell tüntetni a házastárs/élettárs adatait is.
Elnyert támogatás esetén:
 a pályázó és a közös háztartásban élő házastársa/élettársa, valamint a pályázat benyújtásakor a 14. életévét már betöltött gyermeke 5000 Ft/fő önerő befizetésével;
 a pályázat benyújtásakor a pályázó 3-14 életév közötti gyermeke 2500 Ft/fő önerő befizetésével
veheti igénybe az elnyert üdülési szolgáltatást.
A pályázók a www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető szálláshelyeken, a postai úton kiküldésre kerülő Erzsébet Kártya segítségével vehetik igénybe az elnyert támogatást.
Azon pályázók, akik korábban az Erzsébet-program keretében támogatást nyertek, és rendelkeznek Erzsébet Kártyával, a már megküldött Kártya segítségével vehetik igénybe az üdülési szolgáltatást.
Az üdülési szolgáltatás igénybevétele a családdal együtt üdülő, 3 év alatti gyermek részére térítésmentes, de a pályázati adatlapon kötelező megadni a 3 év alatti gyermek(ek)re vonatkozó adatokat is.
1 2015.01.01-től 105 000,- Ft, amely összegnél nem lehet magasabb az egy főre számított nettó jövedelem. A nettó jövedelembe számít: nettó munkabér, nyugdíj, rendszeres családtámogatási és szociális juttatások összege. Számítási mód: havi összes családi bevétel osztva az együtt élő családtagok számával.
2
A pályázati adatlapon azon 3 vagy több gyermeket szükséges szerepeltetni, akik az üdülési támogatás felhasználásában ténylegesen részt kívánnak venni. A pályázati adatlapon megjelölt személyek későbbi módosítására nincs lehetőség.
Általános pályázati feltételek:
 Pályázni a www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével lehet;
 Egy pályázati adatlapon kizárólag egy család nyújthat be pályázatot;
 Egy személy kizárólag egy pályázat keretében részesülhet az Alapítvány által nyújtott támogatásban;
 A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott, a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani. A mellékleteket aláírt, digitalizált formában kell feltölteni a pályázati adatlap kitöltésével egyidejűleg, JPEG / PNG-formátumban, dokumentumonként legfeljebb 1 MB méretben;
 A hibásan, hiányosan, vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázat érvénytelen;
 Az érvénytelenül beadott pályázat hiánypótlására, javítására nincs lehetőség;
 Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;
 A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt kapnak. Az e-mailben található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a pályázatot, legkésőbb 2015. március 12. napja 24:00 óráig. Aktiválás hiányában a pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek;
 A pályázó a pályázat aktiválását követően pályázati azonosító számot kap;
 A pályázó legkésőbb a pályázata aktiválását követő 30 napon belül az Alapítványtól e-mailben kap tájékoztatást a feldolgozás eredményéről;
 A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó, aki a 2014-es évben nem nyert támogatást az Alapítványtól;
 Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mailben foglaltak szerint, annak kézbesítését követően harminc munkanapon belül, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító szám közlemény rovatban való feltüntetésével kell átutalni;
 Az elnyert üdülési szolgáltatást a www.erzsebetprogram.hu oldalon feltüntetett, elsősorban állami üdülőkben vehetik igénybe a nyertes pályázók;
 Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2015. március 12. napjáig állnak fenn;
 A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki az üdülés helyszínére történő utazás megszervezésére, valamint az utazás költségeire;
 Az elnyert üdülési szolgáltatás legkésőbb 2015. december 31. napjáig megkezdett üdülésre vehető igénybe, amely határidő meghosszabbítására nincs lehetőség.
Amennyiben a támogatás a határidő lejárta előtt nem kerül felhasználásra, az elnyert támogatás érvényét veszti, illetve a befizetett önerő visszafizetésére nincs lehetőség.
3
A pályázat benyújtható: 2015. március 12. napján 24:00 óráig
a www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető elektronikus pályázati adatlap kitöltésével.
A pályázati adatlap kötelező mellékletei:
 Pályázói nyilatkozat;
 Munkáltatói igazolás / ellátásról szóló nyilatkozat;
 Hozzájáruló nyilatkozat kép- és hangfelvétel készítéséhez, és annak Alapítvány általi felhasználásához.
Tájékoztatás:
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program népszerűsítése érdekében a szociális üdültetési helyszíneken kép- és hangfelvételt készíthet, illetve filmet forgathat, melyet népszerűsítési céljaira felhasználhat. A pályázat benyújtásával a pályázó és a kedvezményezett elfogadja a kép- és hangfelvétel rögzítését, valamint annak készítéséhez és az Alapítvány általi szabad felhasználásához kifejezett hozzájárulását adja.